νοσηλευτικο προσωπικο

Τι περιέχουν τα βασικά καθήκοντα των νοσηλευτών μας

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης ΆΝΑΣΣΑ είναι έμπειρο, εκπαιδευμένο και πρόθυμο να εξηγήσει σε κάθε ασθενή όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στη Μονάδα, διαθέτοντας πλήρη θεωρητική, πρακτική και επιστημονική επάρκεια στο αντικείμενο.

attachment (4)

01.

Οι συνολικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης (προετοιμασία μηχανημάτων, έλεγχος σωστής λειτουργίας τους, περιποίηση αγγειακής προσπέλασης, σύνδεση ασθενή με το μηχάνημα)

02.

Ο σχολαστικός έλεγχος των ζωτικών σημείων των ασθενών (αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, θερμοκρασία

03.

Ο διαρκής έλεγχος την κλινικής εικόνας του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση αν απαιτηθεί σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης

04.

Πραγματοποίηση των διαδικασιών λήξης της αιμοκάθαρσης και ελέγχου του αποτελέσματος της διαδικασίας

Βασικές παράμετροι των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης αποτελούν η σωστή ψυχολογική προσέγγιση των ασθενών μέσω του διαλόγου και της προσωπικής επαφής με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή αλλά και η εξατομικευμένη φροντίδα τους σύμφωνα με το θεραπευτικό πλάνο και τις οδηγίες του θεράποντα νεφρολόγου.

Βασικός στόχος τόσο των νοσηλευτών όσο και όλων των Επαγγελματιών Υγείας της ΆΝΑΣΣΑ, είναι η επαγγελματική και επιστημονική τους επάρκεια με ανθρώπινο πρόσωπο και φροντίδα, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η σωστή διαδικασία της αιμοκάθαρσης με ασφάλεια, σε ένα πολιτισμένο και ζεστό περιβάλλον.